<mrow>
<mrow>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msup>
</mrow>
<mo>+</mo>
<mi>x</mi>
<mo>-</mo>
<mn>4</mn>
</mrow>